Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
De Club Centraal
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Servicedesk
Lidmaatschap JBN
Aanmelden
Afmelden
Tarieven & Voorwaarden
Voordelen lidmaatschap
Tarieven JBN
Opleidingen
Evenementen
Evenementenkalender
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Nieuwsbrief
Leraren database
 
 
Tarieven

Contributietarieven per 1 januari 2015
De Judo Bond Nederland (JBN) kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven.

Algemeen
• Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw club;
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw club opgezegd. U kunt wel via uw club worden aangemeld. 

Lidmaatschapsvoorwaarden
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2015)
 Geboren in 2009 en later (jonger dan 7 jaar)       € 15,60
 Geboren in 2004 t/m 2008 (jonger dan 12 jaar)   € 28,65
 Geboren in 1999 t/m 2003 (12-16 jaar)               € 36,85
 Geboren in 1998 en eerder (17 jaar en ouder)     € 51,85

Wijze van betalen
 De automatische incasso is standaard voor de contributie-inning. Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, ontvangt men een factuur en wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 3,80.

Inschrijfkosten
Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 11,80.

 Sportscholen/verenigingen
De administratiekosten voor sportscholen en verenigingen bedraagt € 208,-. De eenmalige inschrijfkosten betreffen € 22,50.

Lidmaatschapbewijs: JBN Pas en JBN Kidsclubpas 
De JBN geeft een eigen JBN Pas, het lidmaatschapbewijs van en voor JBN leden, uit. JBN leden, jonger dan 12 jaar, zijn automatisch lid van de Kidsclub. Zij krijgen dan ook hun eigen pas, de Kidsclubpas.  

 

Nieuwe leden kunnen hun JBN Pas of Kidsclubpas binnen zes weken na hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien. 

Regelgeving rond verlenging lidmaatschap
Op 5 oktober 2010 heeft de Eerste Kamer een nieuw wetvoorstel aangenomen, betreffende de stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Daarnaast legt het voorstel de specifieke plicht op aan (sport)verenigingen om leden te informeren over de wijze van opzegging van het lidmaatschap.

Stilzwijgend verlengen
Wat betreft stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten gaan strengere eisen gelden. Na verloop van de contractperiode wordt het contract momenteel veelal verlengd voor dezelfde periode als dat de oorspronkelijke overeenkomst liep. Onder de nieuwe wetgeving loopt het contract weliswaar gewoon door, maar is het mogelijk de overeenkomst eerder op te zeggen. Men komt dus eerder van de overeenkomst af. De opzegtermijn van een lidmaatschap of abonnement is hoogstens één maand, of drie maanden indien de geregelde levering minder dan eenmaal per maand plaatsvindt.

Gevolgen (sport)verenigingen
Voor (sport)verenigingen is een uitzondering gemaakt. De nieuwe wet verbiedt het automatisch verlengen van het (sport)verenigingslidmaatschap niet. De gedachte hierachter is dat verenigingen vaak minstens een jaar vooruit moeten plannen en financiële verplichtingen aangaan. De onzekerheid over het ledenaantal is hierdoor niet wenselijk. Voor verenigingen is mede daarom een milder regime van toepassing. In de nieuwe wet is daarom wel bepaald dat verenigingen ervoor moeten zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze men zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen. Wanneer een vereniging een website of ledenblad heeft, dient de informatie voor opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad te worden vermeld.

Conclusie
Op verenigingen is dus wat betreft de nieuwe wet in beginsel een beperkt regime van toepassing. Een lidmaatschap van een (sport)vereniging mag nog steeds stilzwijgend verlengd worden voor een jaar, indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Echter, (sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie eenvoudig te verschaffen met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap. Voor sportscholen gelden dus wel de strengere eisen met betrekking tot verlenging en opzegging van lidmaatschappen.

 

 
Districten
Noord Nederland
Noord Holland
Zuid Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors