Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 De ‘vacaturebank JBN leraren’ is beschikbaar gemaakt via de website www.jbn.nl om vraag en aanbod tussen JBN leraren en clubs op elkaar af te stemmen. JBN gecertificeerde leraren kunnen hun beschikbaarheid voor het geven van lessen kenbaar maken. JBN aangesloten clubs kunnen in hun regio zoeken naar beschikbare leraren en deze via e-mail benaderen. Ieder persoon die gebruik maakt van de ‘vacaturebank JBN leraren’ wordt hierna aangeduid als deelnemer.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van c.q. deelname aan de ‘vacaturebank JBN leraren’ via www.jbn.nl. Door het doorlopen van de aanmeldprocedure verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.3 Door gebruik te maken van de ‘vacaturebank JBN leraren’, op welke manier dan ook, aanvaard de deelnemer gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

1.4 De JBN heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de deelnemer daarvan in kennis te stellen. De actuele gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jbn.nl.

2. Inschrijving en profiel
2.1 Om deel te kunnen nemen aan de ‘vacaturebank JBN leraren’, schrijft de deelnemer zich in zoals beschreven op de website van www.jbn.nl. Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor leden van de JBN. De JBN houdt zich het recht voor te bepalen of een profiel zal worden verstrekt.

2.2 Bij het invullen van persoonlijke gegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte informatie compleet en naar waarheid is ingevuld.

2.3 Door inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan de JBN om zijn gegevens op te slaan en te gebruiken in verband met het beheer van een account.

2.4 De deelnemer is aansprakelijk voor alle gevolgen van het gebruik van zijn account door derden.

2.5 De deelnemer stemt ermee in persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor hetgeen hij op de ‘vacaturebank JBN leraren’ publiceert.

3. Licentie aan gebruikers
3.1 De JBN verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de bestanden en software die ter beschikking worden gesteld te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens en/of materialen te verveelvoudigen of na te maken.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 De deelnemer erkent en stemt ermee in dat de ‘vacaturebank JBN leraren’ gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van de JBN en/of haar deelnemers en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooirechten.

4.2 Door inschrijving, noch op andere wijze worden intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of verleend aan deelnemer.

4.3 De deelnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van de JBN en/of derden. De deelnemer verklaart geen enkele gegevens of bestanden van de ‘vacaturebank JBN leraren’ te zullen bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren.

5. Staken diensten
5.1 Indien de deelnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of de JBN anderszins schade toebrengt, heeft de JBN, in aanvulling op de andere rechtsmiddelen die de JBN ten dienste staan, het recht een deelnemersprofiel tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen en te weigeren om diensten te verlenen.

5.2 De JBN kan op elk gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, een account van deelnemer stopzetten of verwijderen.

6. Privacy
6.1 De JBN zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verstrekken zonder toestemming van deelnemer.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De JBN garandeert op geen enkele wijze dat de ‘vacaturebank JBN leraren’ foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen.

7.2 De JBN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de ‘vacaturebank JBN leraren’ of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige andere handeling of dienstverlening van de ‘vacaturebank JBN leraren’.

7.3 Mededelingen, berichten, informatie of andere gegevens afkomstig van deelnemers die beschikbaar worden gesteld door of via de ‘vacaturebank JBN leraren’ vormen op geen enkele wijze een mening van de JBN. De JBN is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies geleden door informatie op de ‘vacaturebank JBN leraren’.

8. Rechten JBN
8.1 De JBN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en voorwaarden van diensten of producten die op de ‘vacaturebank JBN leraren’ worden aangeboden te wijzigen.

8.2 De JBN houdt zich het recht voor om berichten die op het openbare gedeelte van de site wordt geplaatst, te bekijken, lezen en verwijderen, zonder opgaaf van redenen.

9. Overige bepalingen
9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors