Nederlands     English
JBN Home
Home
Nieuws
Organisatie
Archief
Bestuur
Bondsraadleden
Commissies
Scheidsrechters
Scholen en Verenigingen
Aanvraag formulieren
Judo
Jiujitsu
Aikido
Agenda
Verenigingsadvisering
Aangepast judo
 
 
Openingswoord voorzitter van de Algemene District Leden Vergadering NN

Dames en heren,

Er zijn in de afgelopen tien jaar geen jaarwisselingen geweest, waarin er binnen de JBN en haar district Noord Nederland zoveel veranderingen hebben plaatsgevonden of binnenkort plaatsvinden. Ik noem u voorbeelden op diverse niveaus in onze organisatie:

A. Landelijk:

- De heer Jos Hell beëindigde in november 2013, na twaalf jaar intensieve bestuurlijke arbeid als vrijwilliger, zijn functie als voorzitter van het JBN bondsbestuur. Hell is opgevolgd door Willem Jan Stegeman, voorheen voorzitter van het JBN district MN.

- De heer Tom Kempkens beëindigt in mei 2014 na vele jaren de portefeuille Breedtesport in het JBN bondsbestuur. Hij is een trouwe gast op onze ledenvergade- ringen. Zijn opvolger kennen wij pas na de bondsraadvergadering van 14 mei 2014.

- Bondsbestuur- en directieleden bezoeken nu vaker dan voorheen ons district. Niet alleen de ledenvergadering, maar ook jaarlijks een bestuursvergadering. De directeur kwam ook enkele keren naar Noord Nederland voor gesprekken met clubbestuurders, sportschoolhouders en districtsbestuursleden.

- De u bekende heren Cor van der Geest en Chris de Korte namen in 2013 afscheid. Het bondsbestuur benoemde de heer Ben Sonnemans als nieuwe Technisch Directeur van de JBN. Hij heeft een nieuw topsportbeleid ontwikkeld, dat hij vanavond aan geïnte- resseerden heeft toegelicht.

- Bij het bondsbureau in Nieuwegein heeft ondertussen een reorganisatie plaats gevon- den, met als gevolg de nodige functie- en personele wijzigingen. Hierbij nog onze dank aan die JBN functionarissen, die het bondsbureau moesten verlaten. Een welkom aan de nieuwe getalenteerde functionarissen.

- De komst van het project Club Centraal zorgt voor een grote omslag in onze organisatie. De naam zegt het al: de club staat binnen de JBN centraal. Aan- en afmeldingen van JBN leden verlopen via de club en niet langer individueel. Hoofddoel is een groei van het aantal JBN leden om onze sportbond financieel gezond en sterker te maken!

- Op het gebied van Wedstrijdzaken / Evenementen is het wedstrijdreglement op diverse plaatsen aangepast. Dit geldt ook voor de arbitrage, al komen daar regelmatig aanpassingen voor op verzoek van de IJF of NSCJ. Bij deze discipline neemt in ons district de digitalisering ook een steeds grotere plaats in (scores, SPS).

- Bij de sportdisciplines judo en jiu jitsu zijn sinds medio 2013 nieuwe danexameneisen van toepassing. Dit vroeg zowel van commissies, examinatoren als budoka’s de nodige extra inspanningen.

- B. Districtsbreed

- De noordelijke bondsraad verjongt in enkele disciplines en is nu, mits u akkoord gaat met beide kandidaten, gelukkig weer compleet (m.u.v. plv. bondsraadsleden).

- Verandering en verjonging waren in 2013 ook aan de orde bij de tweewekelijkse Kata- en Techniektraining in Haren. Hoofddocent Wubbo Zuidland droeg medio 2013 zijn verantwoordelijkheid over aan vier jonge, enthousiaste en deskundige judoleraren.

- Voorts zijn er binnen onze sportieve activiteiten ook enkele accentverschuivingen te constateren. U hebt hierover in onze verslagen kunnen lezen.

Vacatures

Tot hier toe hebben alle voornoemde wijzigingen een overwegend positief en toekomstgericht doel. Dit houdt in: ook na vandaag veel sportplezier voor aikidoka’s, jiu jitsuka’s, judoka’s en ook voor iedereen, die er zich op enigerlei wijze bij deze drie takken van sport betrokken voelt. Blijft over de stand van zaken met betrekking tot het bevoegde lerarenbestand, de vrijwilligers en het districtsbestuur.

Een nog lopende opleiding voor judoleraren in Roden verkleint hopelijk in ons district binnenkort een deel van het huidige tekort aan leraren. Met de extra inspanningen van DWOC- commissieleden en wedstrijdorganisatiecommissies lukt het ons district en de organiserende clubs nog steeds hun geplande activiteiten uit te voeren. Diverse vrijwilligers, kom je echter al jaren op meerdere locaties tegen. Hulde!

Minder voorspoedig verloopt echter de invulling van de districtsbestuurlijke functies. De tijdige aankondiging van de vacature districtsvoorzitter leidde slechts tot enkele serieuze reacties. Om uiteenlopende reden, waaronder persoonlijk omstandigheden, andere keuzes, geen binding meer met de budosport vielen deze personen helaas weer af.

Districtsbestuur

Krijgen de samenstellers van het AEF rapport dan toch gelijk, toen ze het organisatieniveau ‘districtsbestuur’ al bijna in hun rapport wegschreven ten gunste van een regiomanager? Die gedachte is voorlopig geparkeerd. Meerdere bondsbestuurders benadrukten de laatste jaren, mede i.v.m. de slechte financiële positie van de JBN en het project Club Centraal, de waarde van het districtsbestuur als coördinerend en bindend element in de regio én als aanspreekpunt voor bondsbestuur, bondsbureau en aangesloten leden.

Opmerkelijk is dat onze technische commissies wel continue én kwalitatief zijn bezet. De belangstelling hiervoor lijkt groter dan voor het districtsbestuurlijke werk. Beleeft men in het meer concrete commissiewerk misschien een grotere erkenning voor zijn of haar expertise?

De commissies vormen een heel belangrijke kracht van ons district. Dit geldt ook met betrekking tot hun inbreng op landelijk niveau en adviezen aan het districtsbestuur NN.

Ik zou velen kort doen, als ik mij negatief over het districtsbestuurlijke werk zou uitlaten. Dat ben ik ook helemaal niet van plan. Uiteindelijk heb ik het voorzitterschap de afgelopen negen jaren niet tot mijn ongenoegen uitgeoefend.

Het lijkt mij nu echter weer tijd voor een vertegenwoordiger uit de oudergeneratie, net als in de tijden van de voorzitters Slof, Gietema en Baar. Een jonger, enthousiast, ambitieus, en betrokken vrijwilliger, die niet alleen in een bestuurlijk college wil zitten, maar daarin ook actief zijn! Bijvoorbeeld door de oude sfeer en het enthousiasme bij districtskampioen -schappen weer terug te brengen. Ik vertrouw er toch op, dat er op dit moment nog leden over een dergelijke voortrekkersrol nadenken. Wij zijn nu een actief district, laten we dat ook zo houden!

Dank

In 2013 hebben wij veelvuldig en goed contact gehad met onze aangesloten clubs, technische commissies, organisaties en instellingen in de regio, JBN bondsbestuur en - bondsbureau.

Allen hartelijk dank voor de vruchtbare en plezierige samenwerking.

Last but not least bedank ik iedere vrijwilliger heel hartelijk voor zijn of haar medewerking in 2013. Uw inzet en medewerking kunnen we niet missen. Vandaar dat ik hoop - in het bijzonder voor mijn collega’s en commissieleden -, ook in 2014 op een plezierige samenwerking en medewerking.

 

 
» Besluitenlijst maart 2018
» Besluitenlijst februari 2018
» Besluitenlijst januari 2018
» Besluitenlijst december 2017
» Besluitenlijst november 2017
» Besluiten oktober
» Besluiten september
» Besluiten juni 2017
» Besluiten april 2017
» Besluitenlijst maart 2017
» Besluitenlijst februari 2017
» Besluitenlijst januari 2017
» Besluitenlijst december 2016
» Besluitenlijst november 2016
» Besluitenlijst oktober 2016
» Besluitenlijst juni en september 2016
» Besluitenlijst april 2016
» Besluitenlijst maart 2016
» Besluitenlijst NN februari 2016
» Besluitenlijst NN januari 2016
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering Noord Nederland
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 november 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 20 oktober 2015
» Besluitenlijst september 2015 van de districtsbestuursvergadering NN
» Besluiten dib NN van 18 augustus 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 2 juni 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 11 mei 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 14 april 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 17 maart 2015
» Besluiten districtsbestuur NN van 10 februari
» Besluitenlijst dib NN van 19 januari 2015
» Besluitenlijst december 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van oktober 2014
» Besluiten districtsbestuur NN van 16 septermber 2014.
» Besluiten districtsbestuur NN van 19 augustus 2014
» Besluitenlijst districtsbestuursvergadering van 12 mei 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van april 2014
» Besluitenlijst Noord Nederland van 4 februari 2014
» Besluitenlijst districtsbestuur NN van 14 januari 2014
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg