Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Beleid
Bondsraad
Bondsbestuur
Verslagen
Bondsbureau
Districten
Seksuele intimidatie
Commissies
Vrijwilligers
Vacatures
Marketing & communicatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Kort verslag bestuursvergadering oktober
Meerjarenbeleidsplan 2017 e.v.
Na de laatste bredere bijeenkomst op 17 oktober zijn de hier gemaakte opmerkingen en/of verbeterpunten verwerkt in het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. Het bestuur heeft het MJBP 2017 e.v. vastgesteld en zal dit in de buitengewone bondsraadsvergadering aan de bondsraad voorleggen.

Jaarplan en begroting 2017
Het jaarplan 2017 is tijdens de bredere MJBP 2017 e.v. bijeenkomst op 17 oktober met de aanwezigen besproken. Hierbij is ook stilgestaan bij hoe het jaarplan en de prestatie-indicatoren zich verhouden tot het MJBP. Het bestuur heeft het jaarplan 2017 en de begroting 2017 vastgesteld. Het bestuur zal het jaarplan en de voorlopige begroting 2017 in de buitengewone bondsraadsvergadering aan de bondsraad voorleggen.

Uitschrijven clubs met betalingsachterstand
Het bondsbestuur heeft besloten tot opzegging van het lidmaatschap (conform statuten artikel
9.3.b) en het opschorten van dienstverlening van een aantal clubs die niet voldoen aan hun
financiële verplichtingen.

Verkiezing leden commissies van de bondsraad
Op verzoek van de voorzitter van de beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur zullen twee kandidaten voor deze commissie door het bondsbestuur tijdens de buitengewone bondsraadsvergadering als kandidaat worden voorgedragen. Een zelfde verzoek is ontvangen van de voorzitter van de tuchtcommissie voor een lid van deze commissie. Het bondsbestuur zal op basis van dit verzoek een kandidaat voordragen tijdens de buitengewone bondsraadsvergadering in november 2016. 

Accountant
De keuze voor de nieuw accountant zal ook als agendapunten met de bondsraad worden gedeeld.

Update topsport
RTC (selectie): Half juli kregen 1.100 judoka’s een selectiebrief voor deelname aan het RTC programma. Eind september waren er per RTC informatiebijeenkomsten op de hoofdlocaties van deze RTC. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn goed bezocht met een gemiddelde opkomst van ongeveer 150 personen per avond. De RTC-trainingen zijn per 1 oktober jl. gestart.

Grand Prix
De voorzitter zal onder groot voorbehoud informeren bij de IJF of de JBN een Grand Prix “in potlood” toegewezen zou kunnen krijgen voor de 2e helft van 2017. Bij een positieve reactie van de IJF zal het bestuur met de gemeente Den Haag verder verkennen of het organiseren van een Grand Prix haalbaar is binnen de kaders van de intentieovereenkomst. Eén van de vervolgstappen is het proberen te binden van een derde, commerciële partij.

Contributie 2017
Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2017 gelijk te stellen aan de contributie voor 2016.
 

 
» Kort verslag bestuursvergadering november
» Kort verslag bestuursvergadering december
» Kort verslag bestuursvergadering januari 2017
» Kort verslag bestuursvergadering februari 2017
» Kort verslag bestuursvergadering maart 2017
» Kort verslag bestuursvergadering april 2017
» Kort verslag bestuursvergadering mei 2017
» Kort verslag bestuursvergadering juli 2017
» Kort verslag bestuursvergadering augustus 2017
» Kort verslag bestuursvergadering september 2017
» Kort verslag bestuursvergadering oktober 2017
» Kort verslag bestuursvergadering januari 2018
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors