Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Beleid
Bondsraad
Bondsbestuur
Bondsbureau
Partners
Districten
JBN archief
Seksuele intimidatie
Commissies
Vrijwilligers
MJBP 2017
Vacatures
Marketing & communicatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
Bondsraad

DOELSTELLING

De bondsraad heeft enkele formele taken, maar bestaat vooral uit enthousiaste leden die de JBN op een positief kritische manier volgen, die hun kennis en ervaring inbrengen en hun mening geven. Met als doel een steeds aantrekkelijker vereniging te zijn, die groeiend relevant is voor haar leden. de bondsraad is het hoogste gezagsorgaan van de JBN en de vertegenwoordigt alle leden van de JBN.

Het vaststellen van het meerjarenplan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen, het toetsen van het beleid van het bondsbestuur en het meedenken daarover zijn de belangrijkste taken van de bondsraad. Formele taken die daar bij horen zijn onder meer het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het vaststellen van wijzigingen in de statuten en reglementen en het bepalen van de hoogte van de contributie. Verder zijn de bondsraadleden betrokken bij beleidsvorming en activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, niet in de laatste plaats in het eigen district

In artikel 15 tot en met 16 van de statuten en artikel 14 t/m 17 van het huishoudelijk reglement is de totale regelgeving met betrekking tot de bondsraad te vinden.

SAMENSTELLING

voorzitter (coördinator)
portefeuillehouders:
• financiën
• leden- en wedstrijdzaken
• breedtesport
• topsport.

 WERKZAAMHEDEN

Algemeen

Een lid van de bondsraad:

 • Zorgt voor een goede voorbereiding voor vergaderingen (bestudering stukken).
 • Is aanwezig bij de districts ledenvergadering.
 • Is aanwezig bij de voorvergadering voor de bondsraad in zijn district.
 • Is aanwezig bij de vergaderingen van de bondsraad.
 • Is aanwezig bij het tripartiete overleg van zijn portefeuille.
 • Maakt een verslag van dat overleg en stuurt dit door naar de districtssecretaris, welke de verslagen doorstuurt naar alle betrokkenen (bondsraadsleden, plaatsvervangende en adviserende bondsraadsleden en de betreffende districtscommissies).
 • Is, zoveel als mogelijk, aanwezig bij nationale en districtsactiviteiten.
 • Dient waar nodig voorstellen in, welke behoorlijk onderbouwd moeten zijn.
 • Stelt zich op de hoogte van de lopende en beleidsmatige zaken in het district om het district inhoudelijk in de bondsraad te kunnen vertegenwoordigen.
 • Brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn activiteiten en legt verantwoording af aan de districts ledenvergadering.

 Specifiek

De voorzitter/coördinator

 • Regelt de verzending van de convocaties voor het vooroverleg naar de leden, plaatsvervangende leden en adviserende leden van de bondsraad in zijn district.
 • Maakt een verslag van dat vooroverleg en verzendt deze (laat deze verzenden) naar de leden, plaatsvervangende leden en adviserende leden van de bondsraad in zijn district.
 • Leidt de voorbesprekingen voor de vergaderingen van de bondsraad.
 • Treedt coördinerend op tijdens de vergaderingen van de bondsraad.

Portefeuillehouder financiën

 • Onderhoudt contact met het lid van het districtsbestuur met de portefeuille ‘financiën.
 • Onderhoudt contact met financiële commissie over het financiële beleid van het bondsbestuur.
 • Stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de ledenadministratie.
 • Portefeuillehouder leden-  en wedstrijdzaken:
 • Onderhoudt contact met aangesloten sportscholen / verenigingen in zijn district.
 • Stelt zich op de hoogte van alle ontwikkelingen op wedstrijdgebied.

Portefeuillehouder breedtesport

 • Onderhoudt contact met het lid van het districtsbestuur met de portefeuille ‘Breedtesport
 • Verdiept zich in de problematiek betreffende technische zaken, jeugdzaken en activiteiten voor mensen met een beperking.

Portefeuillehouder topsport

 • Onderhoudt contact met de bondsraadsleden met de portefeuille topsport van de andere JBN districten.
 • Verdiept zich in de problematiek van de topsport.

De plaatsvervangende leden

 • Voor de plaatsvervangende leden geldt de taakomschrijving voor zover van toepassing.
 • Zij vervangen het betreffende lid bij diens afwezigheid.
 • Zijn, zoveel als mogelijk, aanwezig bij alle genoemde vergaderingen en het respectieve tripartiete overleg.

 29-11-2014.

 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors