Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Beleid
Bondsraad
Bondsbestuur
Bondsbureau
Partners
Districten
JBN archief
Seksuele intimidatie
Commissies
Vrijwilligers
MJBP 2017
Vacatures
Marketing & communicatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
 
 
MJBP 2017

Op deze pagina kunt u terecht voor meer informatie over het meerjarenbeleidsplan 2017 en verder. Eventuele updates komen op deze pagina te staan.

Heeft u in de tussentijd tips en/of suggesties voor het nieuwe strategisch beleid van de judobond? Mailt u dan naar mjbp@jbn.nl.

 

(11-10-2016) Update MJBP 2017 e.v.

In het voorzittersoverleg van maandag 19 september is het MJBP 2017 e.v. besproken met de voorzitters van de districten en de bondsraad. De aanwezigen geven aan dat het belangrijk is te kijken naar de evaluatie(s) van vorig MJBP en te zorgen dat het nieuwe MJBP beter meetbaar is en er ‘eigenaren’ herkenbaar zijn gekoppeld aan doelstellingen: dit maakt de voortgang inzichtelijker toetsbaar. Ook komt ter sprake dat de JBN zich in de nabije toekomst meer moet gaan richten op andere verdienmodellen, gezien de huidige ontwikkeling van het ledenaantal en ontwikkelingen (m.b.t. loyaliteit) in de samenleving. Het is hier belangrijk als sportbond meerwaarde te leveren zodat geïnteresseerde leden en niet-leden producten af gaan nemen. Het is vooral van belang dat de JBN hierin keuzes durft te maken en niet alles tegelijk wil blijven doen. 

Op woensdag 28 september overlegden bestuur, algemeen directeur en het MT over de eerste conceptversie van het MJBP 2017 e.v.. Het plan wordt overwegend positief ontvangen, met name de beknoptheid en duidelijkheid. Benadrukt wordt dat de JBN moet stoppen alle doelgroepen tegelijk te willen bedienen: het is noodzaak om vraaggericht te werk te gaan voor enkele geselecteerde doelgroepen. Dat een doelgroep niet expliciet genoemd wordt in het plan wil niet zeggen dat reeds lopende activiteiten wegvallen, maar juist dat er geen nieuw aanbod zal worden gecreëerd. Nogmaals wordt benadrukt en onderschreven dat het MJBP zich richt op alle budobeoefenaars en niet alleen op JBN-leden. Tot slot worden nog enkele verduidelijkingen en tekstuele aanpassingen gevraagd. 

Op 17 oktober wordt de laatste versie van het concept MJBP besproken in een extra overleg van voorzitter, bondsbestuur en MT. Twee dagen later, op 19 oktober, stelt het bondsbestuur het MJBP 2017 e.v., het jaarplan 2017 en de bijbehorende begroting vast. 28 oktober wordt dit hele pakket aangeboden aan de bondsraad en op  26 november zal de bondsraad deze –hopelijk-  ook vaststellen.

 

(19-9-2017) Update MJBP 2017 e.v.

Op dinsdag 13 september heeft er een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden over het MJBP 2013-2016. Een kort verslag van deze bijeenkomst staat onderaan deze pagina. Tijdens deze bijeenkomst is ook het 'stoplichtenoverzicht' doorgenomen met alle doelstellingen uit het MJBP 2013-2016. Dit overzicht vindt u ook onderaan deze pagina.

 

(8-9-2017) Update MJBP 2017 e.v.

In week 35 hebben vijf vervolgbijeenkomsten plaatsgevonden m.b.t. vijf ambities uit het MJBP 2017 e.v. Vervolgens is er op zaterdag 3 september een plenaire terugkoppeling geweest. De verslagen van deze bijeenkomsten staan onderaan deze pagina als bijlage toegevoegd. 

 

(29-8-2017) Update MJBP 2017 e.v.

Onlangs zijn meerdere vervolgbijeenkomsten georganiseerd om te sparren over het MJBP 2017 e.v. De reacties hierop zijn positief geweest, waardoor er is besloten een gelijksoortige sessie te organiseren om het MJBP 2013-2016 te evalueren. Tijdens de sessie, die plaatsvindt op dinsdag 13 september van 19:00 – 21:00 in het NBC in Nieuwegein, zal worden stil gestaan bij de ambities en doelstellingen uit het MJBP en wordt geanalyseerd in hoeverre deze ambities behaald zijn. U vindt het MJBP 2013-2016 als bijlage onder het kopje 'achtergrondinformatie'.

Indien u interesse heeft om met ons mee te sparren, dan kunt u zich aanmelden via mjbp@jbn.nl en, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, wordt u al dan niet uitgenodigd om met ons het huidige MJBP te evalueren. Aanmelden kan tot en met woensdag 7 september.

 

(10-8-2017) Update MJBP 2017 e.v.

In week 34 worden de volgende vervolgbijeenkomsten georganiseerd, met elk een eigen thema:

1.    Vermark(e)ting merkbelofte:

Maandag 22 augustus (NBC, 19 – 21 uur)

2.    Ledenwerving:                  

Dinsdag 23 augustus (NBC, 19 – 21 uur)

3.    Ledenbehoud:                    

Dinsdag 23 augustus (NBC, 19 – 21 uur)

4.    Database:                           

Woensdag 24 augustus (NBC, 19 – 21 uur)

5.    Organisatieontwikkeling:      

Woensdag 24 augustus (NBC, 19 – 21 uur)

Per bijeenkomst zijn er nog enkele plaatsen vrij voor geïnteresseerde kennishouders om met ons te sparren over hoe deze thema’s verder ingevuld kunnen worden.

Interesse? Stuur dan even een mailtje naar mjbp@jbn.nl met je gegevens, je voorkeursthema(‘s), plus een korte motivatie. Wie weet nodigen wij je dan uit om mee te praten over ons MJBP!

Aanmelden kan t/m 17 augustus.

 

(3-8-2017) Update MJBP 2017 e.v. 
Zoals eerder aangekondigd wordt op dit deel van de website informatie over de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. geplaatst. Onderstaand treft u een update aan.

Dialoogbijeenkomst 2 juli 2016
Op 2 juli jl. vond de ‘dialoogbijeenkomst MJBP 2017 e.v.’ plaats, waarvoor in totaal 127 personen zijn uitgenodigd. Hiervan mochten we bijna 20 mensen verwelkomen op boerderij Sneul in Amersfoort om door te praten over het meerjarenbeleid van de JBN.

Na de dialoogbijeenkomst is (naar de 127 genodigden) een digitale enquête uitgezet waarin gevraagd is naar de voorkeursonderwerpen, expertise en beschikbaarheid. Op deze manier kan per thema de indeling voor de vervolgbijeenkomsten gemaakt worden. We mochten zo’n 25 reacties op deze enquête ontvangen.

Vervolgbijeenkomsten augustus 2016
In totaal worden vijf vervolgbijeenkomsten gepland met de thema’s*: vermark(e)ting merkbelofte, ledenbehoud, ledenwerving, inrichten budodatabase en modernisering organisatorische slagkracht. De vervolgbijeenkomsten vinden plaats tussen 22 en 29 augustus. De uitnodigingen met korte uitleg van de bijeenkomsten worden in de loop vanvolgende week verstuurd.

*Het thema topsport hebben we losgetrokken van deze bijeenkomsten. De reden die hieraan ten grondslag ligt is tweeledig. Enerzijds zijn de afgelopen maanden reeds ingrijpende besluiten genomen waar we de komende jaren invulling aan gaan geven. Denk aan het centraal trainen van het topjudo op Papendal en de onderliggende landelijke opleidingsstructuur door de regionale training centra. Anderzijds moet deze maand ook het investeringsplan judo ingediend worden, wat nadrukkelijk ook de aandacht heeft binnen bureau, technische staf en bestuur. Uiteraard vindt hierover terugkoppeling plaats binnen het reguliere tripartiete overleg topsport.

 

verslag programma vervolgbijeenkomst mjbp - vermark(e)ting.pdf
verslag programma vervolgbijeenkomst mjbp - ledenbehoud.pdf
verslag programma vervolgbijeenkomst mjbp - database..pdf
verslag programma vervolgbijeenkomst mjbp - organisatie.pdf
verslag programma vervolgbijeenkomst mjbp - ledenwerving.pdf
13 09 2016 weergave evaluatiebijeenkomst.pdf
13 09 2016 evaluatie op doelstellingenniveau.pdf
 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors