Nederlands     English
Home
Nationale Budodag
Vereniging van het jaar
Wereldrecordpoging judo
The Hague Grand Prix
Nationale Sportweek
Keurmerk
Nieuws
Organisatie
Reglementen (BondsV.)
Judo
Jiujitsu
Aikido
Topsport
Arbitrage
Judolink
Servicedesk
Opleidingen
Evenementen
Toernooioverzicht
Verenigingsadvisering
Webshop
Uw bestelling
Producten
Vervangend diploma
Vervangend paspoort
Vervangende ledenpas
Contact
Leraren database
Mattenwagens
Partners
NK
AVG
 
 
Algemene voorwaarden JBN Webshop
Artikel 1 – Toepasselijkheid en vernietigbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, overeenkomst en/of verkoop van producten via de JBN webshop.

1.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijkt te zijn of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding
Een koopovereenkomst via de JBN webshop komt tot stand door middel van het online plaatsen van een bestelling bij de JBN webshop en het betalen van de verschuldigde koopprijs via iDeal.

Artikel 3 – Herroepingsrecht
3.1 Gedurende zeven werkdagen na ontvangst van het via de JBN webshop gekochte product heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, een ontvangen product tijdig te retourneren. Terugzending van een product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

3.2 Indien het gekochte product is gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het herroepingsrecht.

3.3 De JBN bevestigt na ontvangst en controle van een krachtens dit artikel retour ontvangen product de ontbinding van de koop per ommegaande aan de koper en draagt ervoor zorg dat binnen dertig dagen na ontvangst van de retourzending de volledige koopprijs aan de koper wordt terugbetaald.

Artikel 4 – Prijzen en Betaling
4.1 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken verzend- en administratiekosten.

4.2 De JBN wordt niet gebonden door onjuiste prijsvermeldingen en andere onjuistheden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen of had moeten begrijpen dat sprake is geweest van een kennelijke vergissing.

Artikel 5 – Levering
5.1 Een via de JBN webshop verkocht product wordt na betaling van de koopprijs per post verzonden naar het door de koper opgegeven adres. Indien een product niet uit voorraad leverbaar is kan de koper van het product daaraan jegens de JBN geen rechten ontlenen. Op verzoek van de koper zal de JBN aan de koper laten weten wat de verwachte leveringstermijn van het product is.

5.2 Een via de JBN webshop gekocht product wordt geacht te zijn afgeleverd, zodra het éénmaal door of namens de vervoerder aan het adres van de koper is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van de Consument, tot bewijs van het aanbod tot levering.

5.3 Een via de JBN webshop gekocht product dat door de koper niet wordt afgenomen, blijft ter beschikking van de koper en wordt door de JBN voor rekening en risico van de koper opgeslagen.


Artikel 6 - Leveringstermijnen
Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en zijn niet te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 7 – Reclamé
7.1 De koper van een product via de JBN webshop dient het product onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele gebreken en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van het product, schriftelijk aan de JBN te melden, op straffe van verval van recht. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen een redelijke termijn na de feitelijke ontdekking van het gebrek, maar in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking, schriftelijk aan de JBN te melden, op straffe van verval van recht.

7.2 Een reclamé terzake van de koopprijs van een via de JBN webshop gekocht product dient binnen veertien dagen na ontvangst door de koper van het desbetreffende product schriftelijk aan de JBN kenbaar te worden gemaakt.

7.3 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat e.d. kunnen geen grond voor reclamé opleveren.

7.4 Indien een reclamé gegrond wordt bevonden zal de JBN het desbetreffende product vervangen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. De koper van het product heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8 – Risico-overgang en aansprakelijkheid
8.1 Het risico van een via de JBN webshop verkocht product gaat van de JBN over op de koper op het moment van verzending van het product aan de koper.

8.2 De JBN is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of immateriële schade.

8.3 De aansprakelijkheid van de JBN is beperkt tot het bedrag van de koopprijs voor het desbetreffende product.

Artikel 9 – Wijzigingen
De JBN behoudt zich het recht voor om de informatie op de JBN webshop en de tekst van deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De JBN beveelt aan om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Artikel 10 - Geschillen
Op alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten die via de JBN webshop worden gesloten en met deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om over dergelijke geschillen te oordelen.

 

 
Districten
Noord Nederland
Zuid Holland
Noord Holland
Midden Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Limburg
Sponsors